FAQ

Vem kan få assistans?

För att få personlig assistans från Försäkringskassan krävs att man tillhör personkretsen och att det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. Om man inte kommer upp i 20 timmar i grundläggande hjälpbehov kan man vända sig till sin kommun och få ett beslut om personlig assistans via dem istället. Kommunen har inget krav på ett ”minsta antal” timmar som ska uppfyllas.


Det här räknas till de grundläggande hjälpbehoven

 • Äta
 • Klä på/av sig
 • Personlig hygien
 • Kommunikation
 • Annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade
 • Personkretsen omfattar personer som har en bestående fysisk eller psykisk
 • funktionsnedsättning
 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen
 • ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt
 • åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande
 • svårigheter i det dagliga livet.


Ålderskrav

För att kunna få assistans beviljad krävs dessutom att man inte fyllt 65 år och att man inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt. Om man fått assistans beviljad innan man fyllt 65 år har man rätt att behålla den livet ut. Antalet assistanstimmar kan dock inte utökas efter 65

års ålder.


Fyller du 65 inom snar framtid är det viktigt att skicka in en ansökan så snart som möjligt. Ansökan måste kommit in till Försäkringskassan senast dagen innan din 65-årsdag. Om tiden är knapp kan man skicka in en ansökan som sedan kompletteras.Kan jag få personlig assistans?

Behöver man hjälp med något av de grundläggande behoven kan man ha rätt till personlig

assistans. Ring gärna oss så kan vi prata igenom din situation och se om det finns någon

möjlighet att få personlig assistans.


Att ansöka om personlig assistans

Det blir allt svårare att få assistans beviljat då Försäkringskassan och kommunerna blivit

hårdare i sina bedömningar. För att öka möjligheterna till att få den hjälpen man har rätt till

rekommenderar vi att du tar hjälp av ett assistansbolag vid ansökan om assistansersättning.

Assistansbolagen har stor erfarenhet av att göra ansökningar och tar du hjälp av ett seriöst

assistansbolag kostar inte den hjälpen dig något. Om du önskar så är assistansbolaget med

dig genom hela processen, det kan vara skönt att ha någon som ger stöd och råd i kontakten

med Försäkringskassan eller kommunen.


Omprövning och överklagan av beslut

Rätten till assistansersättning omprövas av Försäkringskassan vartannat år för att säkerställa

den assistansberättigades behov. Vid en omprövning kan antalet assistanstimmar både öka

och minska.


Skulle man vara missnöjd med Försäkringskassans beslut finns det alltid möjlighet att

överklaga till Förvaltningsrätten. Vid en sådan process rekommenderar vi alltid att man tar

hjälp av ett assistansbolag.


Kommunbeslut

Ett kommunbeslut om assistans är knutet till den kommun man bor i. Det går därmed inte ta

med sig ett kommunbeslut vid flytt till annan kommun.


Den ersättning kommunerna betalar ut per beviljad assistanstimme varierar från ca 250 kr

till 290 kr. För ett Försäkringskassebeslut är aldrig ersättningen lägre än 315 kr per timme

(2021). Om man har ett kommunbeslut har man ändå rätt att välja ett privat bolag som

utförare av assistansen.